Za pośrednictwem profilu zaufanego można załatwić m.in.: sprawy związane z rejestracją firmy, sprawy związane ze zmianą danych firmy, sprawy w ZUS, np. podpisać wniosek o otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, zgłosić i wyrejestrować ubezpieczonych, udzielić pełnomocnictwo w zakresie relacji z
Read More