Zgłoszenia do CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki zgodnie z zasadami przewidzianymi w KSH. System ten został powołany ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Warto podkreślić, że żaden pełnomocnik nie może dokonać zgłoszenia podmiotu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Wniosek do CRBR można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. Procedura ta wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który potwierdza tożsamość osoby składającej podpis na wniosku.

Istotnie należy zaznaczyć, że jeżeli w spółce zastosowano tzw. łączną reprezentację, to na zgłoszeniu muszą znaleźć się podpisy wszystkich wymaganych osób.

Wszystkie dane zawarte w oświadczeniu muszą zawierać prawdziwe oraz rzetelne informacje o podmiocie pod rygorem kary pozbawienia wolności.

Jak pozyskać podpis elektroniczny? Najlepszym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z firmą zajmującą się sprzedażą zestawów do e-podpisów oraz pomocą w aktywacji. Specjaliści dokładnie wytłumaczą w jaki sposób można składać e-podpis oraz przedstawią podstawowe zastosowanie podpisu elektronicznego.

Czy prokurent może dokonać zgłoszenia do CRBR? Tak, pod warunkiem, że jest uprawniony do reprezentacji podmiotu.

Zostaw Komentarz